การแก้ปัญหาค่าเป้าหมายแบบ Lean

 • สมุดปกขาว พฤษภาคม 2016

โดยใช้ระบบเพื่อผลักดันและรักษาคุณภาพของผลการดำเนินงาน เราจึงเพิ่มโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้.

บริหารจากมหาวิทยาลัยเยล

ทุกวันนี้ผู้ผลิตทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นอย่างมหาศาล ในเรือ่งเกี่ยวกับราคาเพื่อผลักดันยอดขายและอัตรากำไร ซึ่งผลกระมบดังกล่าวทำให้เหล่าผู้ผลิตต้องมองหาวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ลดน้อยลงและลดต้นทุนการผลิต.

การลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานเป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุดในการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของผลิตภัณฑ์ แต่เป็นแนวทางปฏิบัติเหล่านี้กลายเป็นมาตรฐานของการดำเนินงาน ทำให้เกณฑ์พื้นฐานในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และทำให้เหล่าผู้ประกอบการได้มองหาไปยังสนามรบด้านอื่น ซึ่งการจะอยู่รอดนั้นถูกตัดสินโดย ความคิดสร้างสรรว์ และการลดต้นทุนการผลิต(LEAN).

ระบบการผลิตแบบลีนถูกกำหนดให้เป็นดังต่อไปนี้: JIT (การผลิตแบบทันเวลา), Kanban (ระบบการตั้งเวลาเพื่อผลักดันระบบ) Kai'zen (ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) ความล้มเหลวเป็นศูนย์ข้อบกพร่องเป็นศูนย์ อุบิติเหตุเป็นศูนย์และสินค้าคงคลังเป็นศูนย์.

 1. ปัจจัยต้นทุนการผลิต.
 2. การวางแผนท้าทายการผลิตแบบ LEAN.
 3. ทำอย่างไรเพื่อจะลดต้นทุน ในระบบต้นทุนแบบLEAN โดยใช้ซอฟแวร์วิธีการผลิตแบบLEAN.

ปัจจัยต้นทุนการผลิต

โครงสร้างต้นทุนของแต่ละกระบวนการผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของแต่ละกระบวนการและค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์สุดท้าย Y สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้:

แต่ละหกองค์ประกอบค่าใช้จ่าย 'มีค่าใช้จ่ายทางด้านเทคนิค / การวัดในการดำเนินงานเทียบเท่าและการวัดค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่นในการคำนวณดัชนีค่าใช้จ่ายทางด้านเทคนิค / การดำเนินงานของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันในตารางทั้งผลิตภัณฑ์ปลายทางและ WIP ในทุกขั้นตอน ซึ่งหากตัวผลิตภัณฑ์นั้นใชกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ค่าความสูญเสียWIP จะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตเช่นกัน ซึ่งมันจะทำให้ค่าการสูญเสียมูลค่าโดยรวมเพิ่มขึ้นหลังจากการบวนการผลิตจบลงแล้ว.

ค่าใช้จ่ายของWIP (ตัวอย่างเท่านั้น) $6.74 หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในขั้นก่อนหน้านี้ $5.07 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในกระบวนการของขั้นตอนก่อนหน้านี้.
ค่าใช้จ่ายแรงงานโดยตรง $0.20 ผู้ดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบ, ช่างเทคนิค, ผู้บังคับบัญชา.
ค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยตรง $0.13 ไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในกระบวนการผลิตและเครื่องจักร.
ค่าการสูญเสียวัตถุดิบในการการผลิต $0.04 ความเสียหาย การหมดอายุ การสูญเสีย การหก เหลือเศษ.
ต้นทุนค่าวัตถุดิบในการผลิต $0.30 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของวัสดุที่ใช้ต่อชิ้นส่วนของ WIP.
การเสื่อมของเครื่องจักรทำไห้เกิดการสูญเสียในการผลิต $0.14 ความเร็วที่ช้าลง ระบบขัดข้องบ่อยครั้ง และการติดตั้งติดขัดในระบบอัตโนมัติ ทำให้เกิดผลิตผลน้อยลง.
การสูญเสียในกระบวนการผลิต $0.18 การโต้เถียงจากการที่คุภาพในการผลิตต่ำกว่ามาตรฐาน.
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต $0.35 ค่าเสื่อมราคา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา พนักงานทางอ้อม ค่าเช่าพื้นที่ การเสียภาษี วัสดุในการผลิตทางอ้อม ฯลฯ ...
ตุ้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงงาน $0.33 ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนบุคคลากรสำหรับการบริหารและการจัดการ.

การวางแผนท้าทายการผลิตแบบLEAN

ในสถานการณ์โดยทั่วไป กรรมการผู้จัดการของบริษัท XZ ประกาศกับเจ้าหน้าที่ว่าต้นทุนการผลิตทั้งหมดของพวกเขาจะต้องลดลง 8% ต่อปีในอีกสามปีข้างหน้าเพื่อให้ บริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายโดยรวม 8%.

กรรมการผู้จัดการได้พบเจอช่วงเวลาของความเงียบเพราะไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าหัวหน้าแผนกของพวกเขาจะสามารถทำอะไรได้นอกเหนือไปจากการปลดพนักงานหรือการตัดงบประมาณการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา พวกเขาไม่มีความคิดริเริ่มลดค่าใช้จ่ายที่เฉพาะเจาะจงให้เห็นเป็นรุปธรรม.

ในด้านอื่น , เทคโนโลยีประเภทต่างที่สำคัญที่ระบุด้านล่าง / มาตรการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย.

 • เพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดของเสีย.
 • ยืดระยะเวลาของเครื่องจักร โดยการชลอการใช้งาน การตั้งค่า การตัดขัดละอื่นๆ
 • ลดการใช้วัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต.
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในขั้นตอนต่างๆ.
 • Improving the process flow and reducing the cycle time.

ทางด้านผลลัพท์ การวางแผนการผลิตแบบลีนด้วยตนเองไม่ได้ตอบสนองเป้าหมายในด้านงบประมาณแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งมันมักจะเป็นเพียงการแสดงผลในมาตรการทางเทคนิค / การดำเนินงานของพวกเขาที่เกี่ยวข้อง ความต้องการต่อเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายยังไม่สามารถยืนยันได้.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมา หรือที่เรียกว่า "ผลไม้ที่ถูกแขวนในที่ต่ำ" ผู้ผลิตต่างๆไม่มีไอเดียเกี่ยวกับการปรับปรุงและการลดค่าใช้จ่ายของการแข่งขันในด้านการลดต้นทุน. แต่ด้วยระบบการดต้นทุนการผลิตแบบลีนสามารถที่จะช่วยให้ผู้ผลิตให้กลายเป็น"ผลไม้ที่ถูกแขวนในที่สูง" ซึ่งไม่สามารถทำได้โดยวิธีอื่น.

เป้าหมายของระบบการจัดการค่าใช้จ่ายในการวัดแบบ Lean วิธีการผลิตแบบลีน

ระบบซอฟแวร์การผลิตแบบลีนมีเป้าหมายเพื่อเป็นหนทางแก้ไขปัญหาของระบบการจัดการค่าใช้จ่ายในการวัดแบบลีน ระบบการวางแผนทรัพยากรบุคคล (ERP) และระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต (MRP) เป็นหนทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพในด้านการแก้ไขปัญหาทางการเงินธุรกิจและกระบวนการอื่น ๆโดยการวางแผนและการควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งระบบซอฟแวร์การผลิตแบบลีนมันคือซอฟแวร์ที่ที่ช่วยในการวางแผนอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า CIP ซอฟแวร์ ซึ่งมีความสามารถในการวางแผนสำหรับผู้ผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มทรัพยากรในโครงการเพื่อให้บรรลุการผลิตแบบลีน.

ระบบซอฟแวร์การผลิตแบบลีน สามารถถูกใช้งานได้โดยผู้ผลิตทุกเจ้า เพื่อให้บรรลุแผนการลดต้นทุนการผลิตทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง.

ค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดนั้นมีความสัมพันธ์กับรายละเอียดของกระบวนการเกี่ยวกับต้นทุน ในเชิงของเทคนิค+ดัชนีชี้วัด ดังนี้ a.ประสิทธิภาพของเครื่องจักร b.วัตถุดิบที่ใช้ c.ค่าใช้จ่ายในกระบวนการการผลิต d.พลังานที่ใช้ e.คุณภาพของแรงงาน.

ระบบซอฟแวร์การผลิตแบบลีน นั้นจะใช้ข้อมูลพื้นฐานซึ่งนำมาจากรายงานบัญชี และหน่วยงานต่างๆในการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมเช่นกัน บางอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องป้อนข้อมูลที่กำหนดขึ้นเองบางอย่างเมื่อจำเป็น แต่ตัวซอฟแวร์นั้นเป็นเพียงเครื่องมือในกระบวนการทั่วไป.

มันเป็นรูปแบบเว็บเพื่อให้ทุกคนในองค์กร (ผู้จัดการระดับสูง ผู้จัดการ ผู้บริหาร และวิศวะกร) สามารถเข้าถึงข้อมูลต้นทุนสินค้าที่ถูกต้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของกระบวนการในระดับเทคนิค และวางแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้ไปสู่องกรณ์ของการผลิตแบบลีน.

ระบบซอฟแวร์ลีน ทำงานใน 3ขั้นตอนดังนี้ ในขั้นตอนที่ 1 ในรูปแบบของระบมาตฐาน จะมีการโชรายการของราคาขาย ,ส่วนแบ่งกำไร% ,บัญชี และข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงานจะถูกแสดงในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อผุ้ใช้.

ขั้นตอนที่สอง, ระบบซอฟแวร์ลีนดำเนินการโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน โดยการใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบเพื่อแสดง รายงานออกมาในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน รายงานเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอน / ทั้งในด้านเทคนิค / และในด้านดัชนีชี้วัดในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้จัดการ, หัวหน้าและช่าง สามารถวางแผนโดยใช้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับรายละเอียดต่าง ดังนี้:

 • การคัดเลือกปรับปรุงผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ในการสั่งซื้อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดค่าใช้จ่าย.
 • ระบุแนวคิดหลักในการปรับปรุงโครงการปรับปรุงที่เลือกแต่ละโครงการ.
 • การหาค่าเชิงปริมาณเป้าหมายที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น (ทั้งในทางเทคนิคและทางดัชนีชี้วัด)เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละโครงการที่เลือกและ.

โดยการป้อนตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อปรับปรุงเป้าหมายของระบบการจัดการค่าใช้จ่าย ทำให้เราสามารถจำลองกระบวนการของกลยุทธ์การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายโดยรวมของสินค้า.

ระบบการผลิตแบบลีนดำเนินการแบบเรียลไทม์. โดยนำเข้าข้อมูลรายเดือนจากบัญชี การดำเนินงานและทีมงานของโครงการจะถูกนำเข้าระบบและระบบจะแสดงการอัพเดต ต้นทุนการผลิตในเดือนนี้ / การดำเนินงาน / ช่างเทคนิค / ทีมงานโครงการในปัจจุบันและหัวข้อที่เกียวข้องอื่นๆ.

การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแบบลีน

บำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายแบบสามเป้าหมาย